Akredituoti bandymai

Tiriamojo/bandomojo objekto pavadinimas Tyrimo/bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Dokumento, nustatančio tyrimų/bandymų metodus žymuo, skyrius, punktas (kur tinka)
Pastatų atitvaros ir statybiniai elementai Standartizuotas garso lygių skirtumas DnT,w
Tariamasis garso sumažėjimo koeficientas R‘W
LST EN ISO 16283-1:2014
LST EN ISO 16283-1:2014/A1:2018
LST EN ISO 717-1:2021
Pastatai ir jų elementai Normuotas smūgio garso slėgio lygis L‘n,w LST EN ISO 16283-2:2020
LST EN ISO 717-2:2021
Pastatų atitvaros ir statybiniai elementai Standartizuotas garso lygių skirtumas Dls,2m,nT,w LST EN ISO 16283-3:2016
LST EN ISO 717-1:2021
Pastato patalpos Aidėjimo trukmė T60 LST EN ISO 3382-2:2008
LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009
Statinių inžinerinė įranga A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus garso slėgio lygis
A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus normuotas garso slėgio lygis
A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus standartizuotas garso slėgio lygis
LST EN ISO 16032:2004
Aplinkos triukšmas (kelių transporto, geležinkelių transporto, oro transporto ir pramonės objektų) Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis
Maksimalus garso slėgio lygis
Garso ekspozicijos lygis
N procentų viršijantis lygis
Žemo dažnio ir infragarso lygis
Oktaviniai 1/1 arba 1/3 garso slėgio lygiai
Ldvn ir jo dedamosios Ldienos, Lvakaro ir Lnakties
LST ISO 1996-1:2017
LST ISO 1996-2:2017
HN 30:2018
Dirbtinis ir natūralus darbo vietų apšvietimas Apšvieta HN 98:2014
SVP Nr.1
Šiluminė aplinka  darbo, gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų Oro temperatūra
Santykinis oro drėgnis
Oro judėjimo greitis
HN 69:2003
SVP Nr.2
HN 42:2009
SVP Nr.3
Pastatai ir jų dalys Pastatų pralaidumas orui
LST EN ISO 9972:2015
Visų tipų išorės triukšmo sumažinimo įrenginiai (kelių eismo, geležinkelio ir kt. garso užtvaros) A svertinis garso slėgio lygis ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis
A svertinis ekspozicijos garso slėgio lygis
Didžiausias A svertinis garso slėgio lygis
Triukšmo užtvarų įneštinis silpninimas
LST ISO 10847:2006
LST ISO 10847:2006/P:2007
Patvirtinimo data: 2021-07-26

Neakredituoti bandymai

Tiriamojo/bandomojo objekto pavadinimas Tyrimo/bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Dokumento, nustatančio tyrimų/bandymų metodus žymuo, skyrius, punktas (kur tinka)
Darbo vietų triukšmas Pikinis garso slėgio lygis lygis
Garso ekspozijos lygis
Ekvivalentinis garso slėgio lygis
LST EN ISO 9612:2009
Atitvaros, langai, durys Šiluminės pastatų charakteristikos
Pastatų atitvarų šiluminio nevienalytiškumo aptikimas. Infraraudonosios spinduliuotės metodas
LST EN 13187:2000
Vėdinimo sistemos Oro kiekis LST EN 12599:2013
Vanduo Vandens temperatūra HN 24:2003


Licenzijuota veikla

Tiriamojo/bandomojo objekto pavadinimas Tyrimo/bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Dokumento, nustatančio tyrimų/bandymų metodus žymuo, skyrius, punktas (kur tinka)
Geologiniai tyrimai Kūginis stipris qc
Šoninė trintis fs
Porinis slėgis u2