Akredituoti bandymai

Tiriamojo/bandomojo objekto pavadinimas Tyrimo/bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Dokumento, nustatančio tyrimų/bandymų metodus žymuo, skyrius, punktas (kur tinka)
Pastatų atitvaros ir statybiniai elementai Standartizuotas garso lygių skirtumas DnT,w
Tariamasis garso sumažėjimo koeficientas R‘W
LST EN ISO 16283-1
LST EN ISO 717-1
Pastatai ir jų elementai Normuotas smūgio garso slėgio lygis L‘n,w LST EN ISO 16283-2
LST EN ISO 717-2
Pastatų atitvaros ir statybiniai elementai Standartizuotas garso lygių skirtumas Dls,2m,nT,w LST EN ISO 16283-3
LST EN ISO 717-1
Pastato patalpos Aidėjimo trukmė T60 LST EN ISO 3382-2
Statinių inžinerinė įranga A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus garso slėgio lygis
A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus normuotas garso slėgio lygis
A svertinis ekvivalentinis ir maksimalus standartizuotas garso slėgio lygis
LST EN ISO 16032
Aplinkos triukšmas (kelių transporto, geležinkelių transporto, oro transporto ir pramonės objektų) Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis
Maksimalus garso slėgio lygis
Garso ekspozicijos lygis
N procentų viršijantis lygis
Žemo dažnio ir infragarso lygis
Oktaviniai 1/1 arba 1/3 garso slėgio lygiai
Ldvn ir jo dedamosios Ldienos, Lvakaro ir Lnakties
LST ISO 1996-1
LST ISO 1996-2
HN 30
Dirbtinis ir natūralus darbo vietų apšvietimas Apšvieta HN 98
SVP Nr.1
Šiluminė aplinka  darbo, gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų Oro temperatūra
Santykinis oro drėgnis
Oro judėjimo greitis
HN 69
SVP Nr.2
HN 42
SVP Nr.3
Pastatai ir jų dalys Pastatų pralaidumas orui
LST EN ISO 9972
Visų tipų išorės triukšmo sumažinimo įrenginiai (kelių eismo, geležinkelio ir kt. garso užtvaros) A svertinis garso slėgio lygis ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis
A svertinis ekspozicijos garso slėgio lygis
Didžiausias A svertinis garso slėgio lygis
Triukšmo užtvarų įneštinis silpninimas
LST ISO 18047


Neakredituoti bandymai

Tiriamojo/bandomojo objekto pavadinimas Tyrimo/bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Dokumento, nustatančio tyrimų/bandymų metodus žymuo, skyrius, punktas (kur tinka)
Darbo vietų triukšmas Pikinis garso slėgio lygis lygis
Garso ekspozijos lygis
Ekvivalentinis garso slėgio lygis
LST EN ISO 9612:2009
Atitvaros, langai, durys Šiluminės pastatų charakteristikos
Pastatų atitvarų šiluminio nevienalytiškumo aptikimas. Infraraudonosios spinduliuotės metodas
LST EN 13187:2000
Vėdinimo sistemos Oro kiekis LST EN 12599:2013
Vanduo Vandens temperatūra HN 24:2003