Energinio naudingumo sertifikavimas | UAB Tyrimų laboratorija

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas yra procedūra, kurios metu nustatomas pastato ar jo dalies energijos suvartojimas, įvertinamas energinis naudingumas ir priskiriama energinio naudingumo klasė bei išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastatų energinio naudingumo klasė išreiškiama devynių klasių sistema: aukščiausia – A++, žemiausia – G.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių statomi nauji, o nuo 2021 m. sausio 1 d. – visi statomi nauji pastatai turi būti energijos beveik nevartojantys pastatai, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą.

Pastatų energinį sertifikavimą atliekame visoje Lietuvoje.

Sertifikuojame visus naujai pastatytus arba rekonstruotus daugiabučius ir didesnių nei 500 m² ploto pastatus.

D.U.K (Dažniausiai užduodami klausimai)

Kokia energinio naudingumo sertifikato kaina?

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo kaina priklauso nuo numatomos pastato energinio naudingumo klasės ir pastato šildomo ploto bei konstrukcijų sudėtingumo. Gyvenamiesiems namams, daugiabučiams ir kitiems pastatams kaina nustatoma individualiai.

Kaip atliekamas energino naudingumo sertifikavimas?

Sertifikavimo metu atliekami skaičiavimai Aplinkos ministerijos aprobuota kompiuterinė programa. Skaičiavimams būtini duomenys surenkami analizuojant užsakovo pateiktus dokumentus ir apžiūrint sertifikuojamą pastatą. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo procedūra reglamentuota statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Kokie dokumentai reikalingi energinio naudingumo sertifikavimui atlikti?

Reikalingų dokumentų ir informacijos kiekis priklauso nuo numatomos pastato energinio naudingumo klasės.
Pastatato energinio naudingumo sertifikavimui atlikti, nepriklausomai nuo numatomos energinio naudingumo klasės, reikalingi šie dokumentai:

 • Projektas (architektūrinė, konstrukcinė dalys ir projekto aiškinamasis raštas yra būtini).
 • Pilna kadastrinių matavimų byla.
Papildomi dokumentai, būtini siekiant B klasės:
 • Langų sertifikatas – atitikties deklaracija.
 • Įėjimo durų sertifikatas – atitikties deklaracija.
 • Garažo vartų sertifikatas – atitikties deklaracija (jei garažas yra, ir jei garažas šildomas palaikant aukštesnę nei 10 °C temperatūrą).
Papildomi dokumentai, būtini siekiant A arba aukštesnės klasės:
 • Langų sertifikatai – atitikties deklaracijos su šilumos laidumo vertėmis nurodytomis kiekvieno matmens langui atskirai.
 • Įėjimo durų sertifikatas – atitikties deklaracija.
 • Garažo vartų sertifikatas – atitikties deklaracija (jei garažas yra, ir jei garažas šildomas palaikant aukštesnę nei 10 °C temperatūrą).
 • Statybinių blokelių ir šiltinimo medžiagų sertifikatai – atitikties deklaracijos.
 • Šildymo sistemos (katilo) techninė dokumentacija ir atitikties deklaracija.
 • Rekuperatoriaus techninė dokumentacija ir atitikties deklaracija.
 • Sandarumo protokolas (išduoda akredituotos laboratorijos).
 • Energetinio naudingumo projektiniai skaičiavimai (jeigu buvo atlikti).

Žemiau pateikiami dokumentų pavyzdžiai:

Kiek trunka pastato energinio naudingumo sertifikavimas?

Skaičiavimų atlikimas ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimas trunka iki dviejų savaičių nuo visos reikalingos informacijos ir dokumentų gavimo.

Kiek laiko galioja pastato energinio naudingumo sertifikatas?

Pastato energinio naudingumo sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų.

Kada pastatų energinio naudingumo sertifikatas yra privalomas?

Energetinis naudingumo sertifikavimas privalomas šildomiems gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams (jų dalims):

 • Užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą. (Prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą.)
 • Užbaigus pastatų (jų dalių) rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą, kuriuo atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kai darbų kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo vertės (prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą.)
 • Parduodant ar išnuomojant pastatus ir (ar) jų dalis.
 • Pastatams, kurių didesnę kaip 500 m² (nuo 2015-07-09 – 250 m²) naudingojo vidaus patalpų ploto dalį sudaro viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties patalpos. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energetinio naudingumo sertifikatas arba jo kopija.

Ar prieš sertifikuojant pastatą būtina atlikti sandarumo testą?

Sandarumo testą atlikti būtina, jei numatoma pastato energinio naudingumo klasė yra A, A+ arba A++.

Kokiems pastatams energinio naudingumo sertifikavimas yra neprivalomas?

Energinio naudingumo sertifikavimas privalomas šildomiems gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams (jų dalims):

 • Pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų jų būdingos savybės ar išvaizda.
 • Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams.
 • Laikiniesiems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus.
 • Nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams.
 • Atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų.
 • Poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus.
 • Nešildomiems pastatams.
 • Avarinės būklės pastatams, kurių atnaujinimas atsižvelgus į sąnaudas, skaičiuojant per apytikrį avarinės būklės pastatų ekonominio gyvavimo ciklą, būtų nenaudingas.

Kokia turi būti naujai statomų pastatų energinio naudingumo klasė?

Statybos techniniame reglamente nurodyta žemiausia leidžiama energinio naudingumo klasė naujai statomiems pastatams, pagal leidimo statyti išdavimo arba statybos darbų pradžios datą:

 • Po 2006 m. sausio 4 d. – C
 • Po 2014 m. sausio 1 d. – B
 • Po 2016 m. lapkričio 1 d. – A
 • Po 2018 m. sausio 1 d. – A+
 • Po 2021 m. sausio 1 d. – A++

Kokia turi būti rekonstruojamų pastatų energinio naudingumo klasė?

Statybos techniniame reglamente nurodyta žemiausia leidžiama energinio naudingumo klasė rekonstruojamiems pastatams, palgal leidimo rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), remontuoti išdavimo arba statybos darbų pradžios datą:

 • Iki 2014 m. sausio 1 d. – D
 • Po 2014 m. sausio 1 d. – C