Geologiniai ir grunto tyrimai | UAB Tyrimų laboratorija

Geologiniai tyrimai

Geologiniai tyrimai – viena iš pagrindinių statybos tyrimų rūšių, taip pat – neatsiejama įvairių statinių, kelių, vandens tiekimo ir geoterminių gręžinių, drenažo ir nuotekų sistemų projektavimo dalis.

Geologiniai tyrimai

Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) ir geofiziniai tyrimai, gręžinių gręžimas ir grunto mėginiai atskleidžia svarbius faktinius duomenis apie geologinę būsimo statinio pagrindo sandarą: gruntų sluoksnių storius, pastovumą, stiprumą ir kitas savybes bei, kokiame gylyje slūgso požeminiai vandenys. Pagal šiuos duomenis nustatomas pasirinkto sklypo tinkamumas įvairių tipų pamatams, įvertinami galimi pavojingi procesai ir grunto elgsena veikiant būsimo statinio apkrovai.

UAB Tyrimų laboratorija pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduotą leidimą gali sertifikuotai atlikti:

 • inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus
 • nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą

Užsakymą pateikti galite:

Teikiamos paslaugos

 • Statinis zondavimas
 • Grunto mėginių ėmimas
 • Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitų rengimas
 • Geotechninės konsultacijos

UAB Tyrimų laboratorija taiko šiuos geologinių tyrimų metodus:

 • Statinis zondavimas. Ekonomiškas ir greitas geologinių tyrimų metodas, leidžiantis tiksliai įvertinti gruntų sluoksnių ribas ir tipą, grunto mechanines savybes ir pagrindo stiprumą.


D.U.K (Dažniausiai užduodami klausimai)

Kokia geologinių tyrimų svarba?

Priklausomai nuo paties grunto ir pastato dydžio, pastatas veikia grunto sluoksnius nuo 5 m iki 30–40 m gylio ir tik atlikus geologinius tyrimus galima sužinoti ar grunto sluoksnių storiai ir stiprumas tinkami būsimam statiniui.
„Statinio projekto konstrukcinės dalies sprendiniai, tikslinamieji ir tikrinamieji skaičiavimai privalo būti grindžiami projektinių inžinerinių grunto geologinių tyrimų duomenimis.“ – statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 47 punktas.

Kokią naudą suteikia geologiniai tyrimai?

Nuo grunto sąlygų priklauso būsimų pamatų tipas, įrengimo būdai bei kaina. Priimti reikiamus projektinius sprendimus ir išvengti vėlesnių statinio deformacijų bei garantuoti statinio saugumą ir ilgaamžiškumą galima tik tada, kai yra tinkamai ir profesionaliai įvertintos inžinerinės geologinės grunto sąlygos bei geologinių procesų aktyvumas. Pagal geologinių tyrimų metu nustatytą gruntinio vandens lygį planuojami sklypo parengimo statyboms darbai.
Jei projektuojant statinį bus neatsižvelgta į grunto sąlygas, didelė tikimybė, kad kils problemų statybos ir statinio eksploatacijos metu.

Kokios problemos gali kilti neatlikus geologinių tyrimų?

Jei grunto geologinės ir hidrogeologinės sąlygos nežinomos, vykstant statyboms arba jau statinį pastačius gali:

 • įvykti neleistinai didelis, arba netolygus pastato sėdimas;
 • skilinėti, trūkinėti pastato namo sienos;
 • drėkti pamatai arba būti užlietos požeminės pastatų dalys;
 • deformuotis kelio danga.

Kiek kainuoja geologiniai tyrimai?

Kiekvienų tyrimų kaina skaičiuojama individualiai, atsižvelgiant į tyrimų taškų skaičių, gylį, sudėtingumą ir reikalingus atlikti papildomus darbus ar paslaugas. Tiriamo sklypo vieta ir tyrimų atlikimo bei ataskaitų parengimo terminai taip pat gali turėti įtakos kainai.
Tyrimų taškų kiekis, gylis ir sudėtingumas priklauso nuo būsimos statybos vietos gamtinių sąlygų ir projektuojamo statinio pobūdžio. Sudėtingiems pastatams atliekami laboratoriniai tyrimai papildomiems rodikliams gauti.

Ar tiesa, kad atlikus geologinius tyrimus gali sumažėti pamatų įrengimo kaina?

Nuo grunto sąlygų priklauso pamatų tipas, įrengimo būdai bei kaina, todėl atlikti geologiniai tyrimai ir tinkamai parinkti pamatai padeda išvengti papildomų išlaidų ir suteikia garantiją, kad pamatai bus kokybiški.

Ar verta atlikti geologinius tyrimus prieš perkant sklypą?

Inžinerinių geologinių tyrimų metu gaunami duomenys reikalingi atliekant detalųjį planavimą, rengiant įvairios paskirties pastatų statybos pagrindimą, ruošiant projektinius pasiūlymus, atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Kompetentingai išanalizavus geologinių tyrimų duomenis galima iš anksto įvertinti sklypo tinkamumą planuojamiems statiniams ar ūkinei veiklai ir išvengti nepagrįstų investicijų.

Kada geologiniai tyrimai yra privalomi?

Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 geologinius tyrimus privaloma atlikti prieš statant didesnio nei 80 m² ploto gyvenamąjį namą ar kitą bet kokios paskirties ypatingąjį ar neypatingąjį statinį. Taipogi geologiniai tyrimai privalomi, kai yra rengiami rekonstravimo, kapitalinio remonto (kai keičiamos pamatų konstrukcijos), tvarkybos darbų projektai. Dar griežtesni reikalavimai, pagal techninį reglamentą STR 1.04.03:2012, taikomi karstinėse Lietuvos vietovėse.

Kaip atliekami geologiniai tyrimai?

Planuojant teritorijas ir prieš atliekant statybas geologiniai tyrimai atliekami pagal Statybos techniniame reglamente STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatytus reikalavimus.
Geologinių tyrimų eigoje galima išskirti šiuos etapus:

 • 1) Užsakymo ir techninės užduoties rengimas – joje pateikiami būsimo statinio kontūrai ir požeminės dalies gylis, taip pat gali būti nurodytas tyrimo taškų skaičius ir gylis.
 • 2) Lauko darbai – sklype atliekamas grunto statinis zondavimas, gręžiami gręžiniai, imami grunto mėginiai.
 • 3) Laboratoriniai darbai.
 • 4) Ataskaitos rengimas ir registravimas – parengta geologinių tyrimų ataskaita perduodama Lietuvos geologijos tarnybai, kuri ataskaitai suteikia unikalų numerį Žemės gelmių registre.

Kas yra inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita?

Projektinių inžinerinių grunto geologinių tyrimų ataskaita yra privalomasis projektavimo dokumentas, naudojamas parenkant ir projektuojant pastato pamatus, vietinius vandens tiekimo ir geoterminius gręžinius, lietaus ir drenažo sistemas ar vietines nuotekų sistemas.

Kiek laiko trunka geologiniai tyrimai?

Lauko darbai atliekami per 1–3 savaites po sutarties pasirašymo datos. Tyrimų ataskaita parengiama per 3–4 savaites po lauko darbų atlikimo, o pirminiai tyrimų rezultatai gali būti pateikti per 3-7 darbo dienas po lauko darbų atlikimo.

Kokie teisės aktai reglamentuoja geologinius tyrimus?

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“.

Kas yra „INŽINERINĖ geologija“?

Tai geologinės aplinkos ir inžinerinių struktūrų sąveikos nagrinėjimas.

Ką reiškia santrumpa „CPT“?

Angl. CPT – Cone Penetration Test – grunto statinio zondavimo bandymas. Grunto statinio zondavimo metu gaunami duomenys, pagal kuriuos nustatomos grunto mechaninės savybės ir atliekamas gruntų klasifikavimas. Statinis zondavimas – greičiausias, ekonomiškiausias ir populiariausias geologinis lauko tyrimo metodas.

Kodėl geologinių tyrimų atlikimui verta rinktis UAB Tyrimų laboratorija?

 • Kompetentingai atliekame tyrimus ir per sutartą terminą pateikiame tikslius tyrimų duomenis.
 • Teikiame konsultacijas, paaiškiname tyrimų duomenis ar patariame, jei klientams kyla klausimų.
 • Statinį zondavimą atliekame nauja, galinga, pažangia pirmaujančių rinkoje gamintojų įranga.
 • Turime visus geologinių tyrimų atlikimui reikalingus leidimus ir licencijas.
 • Neatsižvelgdami į užsakomų tyrimų apimtis, vienodai vertiname tiek juridinius, tiek fizinius asmenis.

Kiek laiko trunka artezinio gręžinio įrengimas?

 • Vandens gręžinio gręžimas ir vamzdžių sumontavimas trunka vieną arba dvi dienas.
 • Vandens siurblys sumontavimas trunka pusę dienos.