Ackrediterade test

Namn på objekt som testas/provas Namn på test/prov eller parameter (egenskaper) som testas Beteckning, avsnitt eller punkt på handling som redovisar test-/provmetod (när sådan är lämplig)
Klimatskal och byggelement Standardiserad ljudnivåskillnad DnT,w
Vägd fältreduktionstal R‘W
LST EN ISO 16283-1:2014
LST EN ISO 16283-1:2014/A1:2018
LST EN ISO 717-1:2021
Byggnader och deras element Normerad ljudtrycksnivå för ett slag L‘n,w LST EN ISO 16283-2:2020
LST EN ISO 717-2:2021
Klimatskal och byggelement Standardiserad ljudnivåskillnad Dls,2m,nT,w LST EN ISO 16283-3:2016
LST EN ISO 717-1:2021
Lokaler Efterklangstid T60 LST EN ISO 3382-2:2008
LST EN ISO 3382-2:2008/AC:2009
Teknisk utrustning för anläggningar Ekvivalent A-vägd och maximal ljudtrycksnivå
Ekvivalent A-vägd och maximal normerad ljudtrycksnivå
Ekvivalent A-vägd och maximal standardiserad ljudtrycksnivå
LST EN ISO 16032:2004
Omgivningsbuller (buller från väg-, järnvägs- och flygtrafik och industrikällor) Ekvivalent kontinuerlig ljudtrycksnivå
Maximal ljudtrycksnivå
Ljudexponeringsnivå
Nivå som överskrider N-procent
Ljudtrycksnivåer för oktav 1/1 eller 1/3 Ldknoch dess Ldag, Lkväll och Lnatt
Låg frekvens- och infraljudsnivå
LST ISO 1996-1:2017
LST ISO 1996-2:2017
HN 30:2018
Artificiell och naturell belysning på arbetsplatser Belysning HN 98:2014
SVP Nr.1
Termiskt klimat i arbets-, bostads- och offentliga lokaler Lufttemperatur
Relativ luftfuktighet
Lufthastighet
HN 69:2003
SVP Nr.2
HN 42:2009
SVP Nr.3
Byggnader och deras delar Luftgenomsläpplighet för byggnader LST EN ISO 9972:2015
Alla typers medel för minskande av externt buller (ljudbarriär från vägar, järnvägar mm.) A-vägd ljudtrycksnivå ekvivalent permanent ljudtrycksnivå
A-vägd exponeringsljudtrycksnivå
Maximal A-vägd ljudtrycksnivå
Insättningsdämpning av bullerbarriärer DIL
LST ISO 10847:2006
LST ISO 10847:2006/P:2007
Godkänt: 2021-07-26

Icke-ackrediterade test

Namn på objekt som testas/provas Namn på test/prov eller parameter (egenskaper) som testas Beteckning, avsnitt eller punkt på handling som redovisar test-/provmetod (när sådan är lämplig)
Buller på arbetsplatser Ljudtrycksnivå vid rusningstid
Ljudexponeringsnivå
Ekvivalent ljudtrycksnivå
LST EN ISO 9612:2009
Rumsavdelare, fönster, dörrar Termiska egenskaper hos byggnader
Uppteckning av termisk heterogenitet på rumsavdelare Metod baserad på infraröd teknik
LST EN 13187:2000
Ventilationssystem Luftmängd LST EN 12599:2013
Vatten Vattentemperatur HN 24:2003


Licensierad verksamhet

Namn på objekt som testas/provas Namn på test/prov eller parameter (egenskaper) som testas Beteckning, avsnitt eller punkt på handling som redovisar test-/provmetod (när sådan är lämplig)
Jord (geoteknisk undersökning) Spetsmotstånd qc
Friktion fs
Portryck u2